فروغ صبح دانائی کتاب است.

24 آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد ای کان خرد کتابخانه جز در تونئیم شادمانه کتابخانه همچون مدرسه و دانشگاه ملجا و مامن علم و دانش است که با فراهم ساختن منابع ارزشمند موجب گردش اطلاعات وارتقاءدانش و بینش آحادمردم و غنای فکری جامعه وجهان می گردد. کتابخانه گنیجنه گرانقدری است که درهای علم […]