فرم های کارشناسی مرتبط با آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مطابق ماده ١٠ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، کارشناس رسمی و منتخب هیئت ضمن احراز تصرفات متقاضی یا متقاضیان باید در خصوص خالصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره […]

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها

نظر به این که در ادارات ثبت برای تفکیک آپارتمان ها رویه واحدی معمول نمی باشد و عدم روش یکسان سبب گردیده که کارکنان و مجریان شیوه مختلفی را اعمال نمایند. ادامه این امر بعضاً موجب ابهام درتشخیص حقوق اشخاص می گردد، بدین لحاظ این دستورالعمل تهیه و تدوین گردید تا تفکیک آپارتمان ها هماهنگ […]

جستجوی کارشناس رسمی دادگستری

برای جستجوی کارشناس رسمی دادگستری در کلیه رشته ها می توان از لینک های زیر استفاده نمود: کارشناسان رسمی دادگستری مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

صلاحیت های کارشناس امور ثبتی

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی عبارتند از:   نقشه برداری ثبتی، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات ارائه نقشه در سیستم مختصات جهانی UTM و تعیین ابعاد و مساحت دقیق تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک و در اجرای قانون جدید املاک فاقد […]