پست وبلاگ

فرم های کارشناسی مرتبط با آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مطابق ماده ١٠ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، کارشناس رسمی و منتخب هیئت ضمن احراز تصرفات متقاضی یا متقاضیان باید در خصوص خالصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين نیز اظهار نظر نماید. در ادامه با فرم های مرتبط با موضوع به اشتراک گذاشته شده است.

ماده ١٠ ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت ٢٠ روز پس از دريافت قرار کارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارک خريد تطبيق دھد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سھم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خالصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين » را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چھارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به ھمراه نقشه ترسيمي به دبير ھيات تسليم نمايد.

تعیین تکلیف

فرم شماره 2

فرم صورتجلسه

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *